PRZETARG – Budynek mieszkalny Bosa 4 w Chodzieży. Ogłoszenie o zamówieniu.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ PRZY ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM.

Numer ogłoszenia: 425504 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2827655, 608595185, faks 0-67 2829887.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chtbs.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ PRZY  ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty wykończeniowe zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym dokumentacją projektową i decyzją pozwolenia na budowę obiektu pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane NR 2534/2 i NR 2536/2 – II etap: wykończenie w stanie deweloperskim zgodnie z zakresem robót wykończeniowych określonych w SIWZ. Dokumentacja projektowa dołączona do SIWZ zawiera:

a) projekty budowlane,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) załącznik nr 9 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót wykończeniowych określony został w załączniku nr 9 do SIWZ stanowiącym – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Charakterystyka budynku:  Budynek jest podpiwniczony w całości o konstrukcji tradycyjnej – uprzemysłowionej , stropy i biegi klatek schodowych żelbetowe prefabrykowane. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowy z pokryciem dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1.312,67m2 Powierzchnia użytkowa garaży 115,00m2 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 346,54m2 Powierzchnia użytkowa biur ChTBS 137,74m2 Powierzchnia zabudowy 802,50m2 Kubatura 9.003,00m3 Lokalizacja – m. Chodzież, ul. Bosa 4 , działki o numerach 2534/2 i 2536/2. Szczegółowy opis przedmiotu, w tym technologia i zakres wykonania określone zostały w załącznikach do SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-1, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WADIUM.

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.12.2011 r. do godziny 10:00 – decyduje data wpływu środków do zamawiającego. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w: Banku Spółdzielczym oddział w Chodzieży na konto NR 38 8945 0002 0021 5101 2000 0060 z dopiskiem:

– wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Roboty wykończeniowe budynku przy ul. Bosej 4 w Chodzieży. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez

– podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w księgowości Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności

– jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, miejsce i termin zwrotu gwarancji. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z rzyczyn leżących po jego stronie, b. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt b). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono rzechowywane.

III.2) ZALICZKI.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA.

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w – tym zakresie minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budową budynku mieszkaniowego kubaturowego i/lub robotami wykończeniowymi budynków wielorodzinnych o wartości zadania min. 3.500.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę dla każdej z części, na zasadzie SPEŁNIA NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

– Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: jedną osobą – kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; jedną osobą – kierownikiem robót: tj. z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnych; jedną osobą – kierownikiem robót: tj: z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę dla każdej z części, na zasadzie SPEŁNIA NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– warunek zostanie za spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty: opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.500.000,00 zł, informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 3.500.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę dla każdej z części, na zasadzie SPEŁNIA NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

– wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane z godnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

– oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

– opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

– aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

– inne dokumenty,

– dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztukibudowlanej i prawidłowo ukończone.

III.6) INNE DOKUMENTY.

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5).

Oferta cenowa, odpowiednie pełnomocnictwa, kopia dowodu wniesienia wadium, harmonogram rzeczowo – finansowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.


SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1.  Cena – 70.

2. Termin wykonania zamówienia – 30. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chtbs.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Link: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 Załączniki (Adobe Acrobat):


Plany:
Plan sytuacyjny
Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje: 
Przekrój A-A
Przekrój B-B
Przekrój C-C
 Elewacje:
Elewacja zachodnia
Elewacja północna
Elewacja wschodnia
Kolorystyka elewacji

Profile Wod. - Kan.:
Profil sieci
Profil poziomów kanalizacji sanitarnej

Plany i schematy:
Plan instalacji elektrycznej
Plan instalacji elektrycznej - piwnica
Plan instalacji elektrycznej - parter
Plan instalacji elektrycznej - I piętro
Plan instalacji elektrycznej - II piętro
Plan instalacji elektrycznej - III piętro
Schemat ideowy TM, TG, TA, RK
Schemat ideowy zasilania
Schemat tablicy TA

Rzuty:
Rzut kotłowni
Rzut piwnic
- Rzut piwnic C.O.
Rzut parteru
- Rzut parteru C.O.
- Rzut parteru Wod.-Kan.
Rzut I piętra
- Rzut I piętra C.O.
- Rzut I piętra Wod.-Kan.
Rzut II piętra
- Rzut II piętra C.O.
- Rzut II piętra Wod.-Kan.
Rzut III piętra
- Rzut III piętra C.O.
- Rzut III piętra Wod.-Kan.
Rzut dachu
Zestawienia:
Zestawienie drzwi
Zestawienie okien

Pozostałe:
Rozwinięcie pionów Wod.-Kan. i C.W.
Oświadczenie projektanta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.