Słownik pojęć TBS

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego – firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Akty prawne związane:

1. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62. poz. 719)..

2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 2 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 ze zm.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817).

5. Ustawa z dnia 21.czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)

NAJEMCA – osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

NAJEMCA W ZASOBACH TBS – najemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). tj.:

1. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:

– 20 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego

– 80 % w przypadku gospodarstwa dwuosobowego

– i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo domowe

2. najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania w tej samej miejscowości.

3. inne kryteria (m.in. Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych).

PARTYCYPACJA – finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy lokalu w zasobach tbs, na który został wniesiony wkład.

PARTYCYPANT – Osoba fizyczna mogąca zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdzie najemcą będzie wskazana przez niego osoba lub którego najemcą będzie sam. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osoby fizycznej, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

art.29.   Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań  przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.

UMOWA PARTYCYPACJI – umowa zawierana przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy tbs a partycypantem, określająca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłacenia wkładu partycypacyjnego.

UMOWA NAJMU – umowa podpisywana przez tbs z najemcą na używanie wskazanego lokalu, który posiada pozwolenie na użytkowanie. Umowę najmu poprzedza podpisania umowy partycypacji z partycypantem. Z chwila podpisania umowy najmu najemca wnosi kaucję.

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA – kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp. Kaucja najczęściej jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

ZALICZKA – suma jaką partycypujący opłaca w momencie podpisania przedwstępnej umowy partycypacji. Zadatek jest gwarancją dotrzymania tej umowy, czyli w rezultacie gwarancją zawarcia umowy partycypacji. Z chwilą podpisania umowy patrycypacji, zadatek zostaje zaliczony na poczet wkładu partycypacyjnego.

CZYNSZ W TBS – czynsz ograniczony (w lokalach mieszkalnych) do wysokości nie wyższej niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego w skali roku.

KOMISJA MIESZKANIOWA – organ powołany uchwałą, który dokonuje kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach tbs.

LISTA PODSTAWOWA – lista nazwisk zakwalifikowanych kandydatów na najemców utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, wskazująca tych kandydatów, z którymi tbs w pierwszej kolejności podpisze umowy partycypacyjne. Umieszczenie nazwisk osób na Liście Podstawowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

LISTA REZERWOWA –  utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, zawierająca nazwiska zakwalifikowanych kandydatów na najemców, którzy mogą przejść na listę podstawową w wyniku rezygnacji kandydata z ubiegania się o najem. Umieszczenie na Liście Rezerwowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA – wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2  powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.