Budynki TBS

Dz. U. 2019 poz. 1309

USTAWA

z dnia 13 czerwca 2019 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

8) w art. 30:,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 „3a. Najemca jest obowiązany informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”,