PRZETARG – BUDYNEK MIESZKALNY BOSA 4 W CHODZIEŻY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ PRZY ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY

II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM

I. DEFINICJE:

Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

2. CPV – kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień, za pomocą którego dokonuje się opisuprzedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia

28.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiegoi Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

3. Kierownik Zamawiającego – osoba, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutemlub umową jest uprawniona do zarządzania Zamawiającym.

4. Konsorcjum – porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób/podmiotów.

Należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

5. Lider konsorcjum – jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia. W szczególności lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna.

6. Oferta – zestaw wszystkich dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającego w SIWZ. Inne dokumenty, oświadczenia nie są traktowane jako oferta.

7. Oferta równoważna – oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany w SIWZ o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego. Zamawiający we wszystkich przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza składanie ofert równoważnych.

8. Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

9. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

10. Zamawiający – Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież – reprezentowane przez mgr inż. Grażynę Nowicką – Prezesa Zarządu.

 

II . NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. reprezentowane przez mgr inż. Grażynę Nowicką – Prezesa Zarządu, 64-800 Chodzież ul. Młyńska 3, tel. (67) 28 29 887 fax. (67) 28 27 655,

e-mail: chtbs@neostrada.pl.

2. Godziny pracy:

a. Poniedziałek – Piątek od 7.00 do 15.00

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 750 z późn. zm.), dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia są:

Roboty wykończeniowe zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym dokumentacją projektową i decyzją pozwolenia na budowę obiektu pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane NR 2534/2 i NR 2536/2 – II etap: wykończenie w stanie deweloperskim zgodnie z zakresem robót wykończeniowych określonych w SIWZ.

Dokumentacja projektowa dołączona do SIWZ zawiera:

 • a) projekty budowlane,
 • b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • c) załącznik nr 9 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Zakres robót wykończeniowych określony został w załączniku nr 9 do SIWZ stanowiącym –

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Charakterystyka budynku:

Budynek jest podpiwniczony w całości o konstrukcji tradycyjnej-uprzemysłowionej , stropy i biegi klatek schodowych żelbetowe prefabrykowane. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowy z pokryciem dachówką ceramiczną.

 • Powierzchnia użytkowa mieszkań 1.312,67m2
 • Powierzchnia użytkowa garaży 115,00m2
 • Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 346,54m2
 • Powierzchnia użytkowa biur ChTBS 137,74m2
 • Powierzchnia zabudowy 802,50m2
 • Kubatura 9.003,00m3
 • Lokalizacja – m. Chodzież, ul. Bosa 4 , działki o numerach 2534/2 i 2536/2.

 

Szczegółowy opis przedmiotu, w tym technologia i zakres wykonania określone zostały w załącznikach do SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

4. Podstawa prawna wykonania zamówienia:

 • a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z
 • późn. zm.);
 • b. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z póxn. zm.);
 • c. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 85, poz. 578 z późn. zm.);
 • d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);
 • e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Książki Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2004 r., nr 120, poz. 1134);
 • f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r., nr 195, poz. 2011);
 • g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z późn. zm.);
 • h. Przepisy wytyczne i branżowe.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, załączniku nr 9 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oferty obejmującej wykonanie zakresu robótwykończeniowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

7. Organizacja budowy:

 • a. organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • b. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
 • c. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót stanu surowego: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących i przywrócenie ich stanu z dnia przejęcia frontu robót,
 • d. Konieczność bieżącej utylizacji lub zagospodarowania odpadów.

8. Warunki wykonawstwa:

 • a. wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczna, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami prawa budowlanego,
 • b. kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego,
 • c. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

9. Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego:

 •  a. Dokumentacja techniczna,
 •  b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

10. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli zostanie podpisany protokół odbioru robót przez zamawiającego, wykonawcę i inspektorów nadzoru.

11. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

12. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień wzoru umowy będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ. Wymaganym jest, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ubezpieczył zakres robót objętych przedmiotem zamówienia na wartość odpowiadającą, co najmniej wysokości złożonej oferty.

Dokument opłaconego ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

14. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zaleceniami inspektora nadzoru i Zamawiającego.

15. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

16. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłoży wzór umowy ze wskazanym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zgodnie z art. 6471 KC wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie zmian i zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie.

17. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

 • dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 •  inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji,
 • zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania – zmiany te mogą być dokonywane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

a) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

18. Dostępność dokumentacji projektowej:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą opis przedmiotu zamówienia (dokumentację techniczną oraz zakres robót budowlanych), udostępnia się na stronie internetowej www.chtbs.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP do upływu terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową w formie papierowej można pobrać u p. Grażyny Nowickiej, Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., 64-800 Chodzież.

Koszt za SIWZ wraz z załącznikami wynosi: 90,00 zł netto.

19. Wspólny Słownik Zamówień: CPV

KOD CPV

NAZWA

Przedmiot główny

45400000-7

Roboty budowlane

Przedmiot uzupełniający

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-1

Roboty instalacyjne w budynkach

45211000-9

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211340-4

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

IX. INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJA

1. Termin realizacji zadania:

 • a. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy,
 • b. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – do 28.12.2012 r.

2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

 

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z DOKUMENTAMI

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 • a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z art. 24 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 • b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

 • a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

– Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • b. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w – tym zakresie minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budową budynku mieszkaniowego kubaturowego i/lub robotami wykończeniowymi budynków wielorodzinnych o wartości zadania min. 3.500.000,00 zł brutto każda.

 • c. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

 •  jedną osobą – kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
 • budowlanej;
 • jedną osobą – kierownikiem robót: tj. z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnych;
 • jedną osobą – kierownikiem robót: tj: z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej.
 • d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

 •  warunek zostanie za spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty:
 •  opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.500.000,00 zł,
 •  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 3.500.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę dla każdej z części, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3. Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w pkt. 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 • a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZW przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
 • b. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

 • c. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować.

 • d. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 • a. Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem XIX ust. 2 SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 • b. Odpowiednie pełnomocnictwa.

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XIII SIWZ)

 • c. Kopia dowodu wniesienia wadium.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

 • d. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

 

XII. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 ust. b. niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • a. nie otwarto jego likwidacji ani
 • b. nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

XIII. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2).

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

 • a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
 • b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

 

 • – dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
 • – dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 • – kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 2-5 niniejszego rozdziału.

7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców zawierającą w swej treści następujące postanowienia i zapisy:

 • a) sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważnienie jednego z członków do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
 • b) sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
 • c) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, w tym wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • d) okres obowiązywania – co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym,
 • e) dokładne określenie celu gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 • f) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych wykonawców,
 • g) wskazanie jednego rachunku bankowego, na który następować będą płatności za usługi.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający urzęduje w dniach i godzinach określonych w rozdziale II niniejszej SIWZ.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogi mailowej, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

 • a. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
 • b. modyfikacje treści SIWZ,
 • c. wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
 • d. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
 • e. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
 • f. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
 • g. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
 • h. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
 • i. informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
 • j. wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 • k. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

l. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeniu i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

 • m. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga mailową, każda ze stron na żądanie drugie niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub drogą mailową w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu wykonawcy.

5. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdziale II SIWZ.

6. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował stronie internetowej: www.chtbs.pl PRZETARG – Budynek mieszkalny Bosa 4 w Chodzieży.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ja także na tej stronie.

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ udostępniania jest na tej stronie.

13. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) W zakresie zagadnień proceduralnych:

imię i nazwisko: Milena Lament

tel. 505 995 807

2) W zakresie zagadnień technicznych:

imię i nazwisko: Grażyna Nowicka

tel. 608 595 185

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium należy wnieść w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.12.2011 r. do godziny 10:00 – decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:

 • a. w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w: Banku Spółdzielczym oddział w Chodzieży na konto NR 38 8945 0002 0021 5101 2000 0060 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Roboty wykończeniowe budynku przy ul. Bosej 4 w Chodzieży.
  Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
 •  b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w księgowości Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. od poniedziałku do piątku od 7.00 -15.00.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji bezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

 • a. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,
 • b. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c. miejsce i termin zwrotu gwarancji.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

 • a. wykonawca, którego oferta została wybrana:
  – odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  – spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
 • b. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt b).

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymogi formalne:

 • a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 • b. Na ofertę składają się: oferta cenowa sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wszystkie pozostałe dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem XI SIWZ.
 • c. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 • d. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 • e. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 • f. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy złożyć w formie oryginału tj. z własnoręcznym podpisem mocodawcy. Możliwe jest jedynie przedłożenie kopii pełnomocnictwa.
 • g. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą we właściwym rejestrze.
 • h. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
 • i. Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
 • j. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 • k. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie publikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.

l. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę.

 •  m. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały.
 •  n. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
 • o. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. Ponadto w przypadku pieczęci imiennej Zamawiający dopuszcza użycie pieczęci firmowej pod warunkiem, że jej treść obejmuje nazwisko (-a) osoby (-ób.) podpisującej (- ych) ofertę.
 • p. Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy”.
 • q. Dokumenty lub informacje załączone do oferty a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca musi opatrzyć nazwą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 8 ustawy Pzp. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych zastrzeżenie nie będzie obowiązywało. Dotyczy to np. jawnego otwarcia ofert i zapisu wynikającego z art. 86 punkt 4 ustawy Pzp.

2. Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Opakowanie oferty:

 • a. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
 • b. Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

 

……………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ PRZY ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY

II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM

 

NIE OTWIERAĆ PRZEZ GODZ 10.00 DNIA 30.12.2011 r.

………………………………………………………………………………………………………….

XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia

30.12.2011r. do godziny 10:00

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Nr 9 w dniu 30.12.2011r. o godzinie 10:30

3. Tryb otwarcia ofert:

 • a) Otwarcie ofert jest jawne.
 • b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • c) Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, ceny a także informacje zawarte w ofercie dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
 • d) Z otwarcia ofert zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.
 • e) Informacje odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek.

4. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

5. Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasadobowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane opakowanie zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem “ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” opakowanie każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …..”.

6. Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto.

4. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz zakres robót – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dokumentem podstawowym jest projekt budowlany. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, przez którą należy rozumieć projekt budowlany i wytyczne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów.

6. Cena ofertowa powinna obejmować także:

 • a. Koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych,
 • b. Koszt związany z zagospodarowaniem placu budowy oraz wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem inwestycji,
 • c. Koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy i ochrony p.poż.,
 • d. Koszt wykonania dokumentacji odbiorowej zakończenia robót zgodnie z wymaganiami zamawiającego,
 • e. Inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

 • a. oczywiste omyłki pisarskie;
 • b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • c. jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.
 • d. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Przyjmuje się, że :

 • a. prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób i metodę jej obliczenia,
 • b. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
 • c. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

10. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

 • a. dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 • b. dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty,
 • c. zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

11. Rażąco niska cena:

 • a. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 • b. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
 • c. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
 • b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Kryterium oceny ofert stanowi:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1 Cena 70 %

2. Termin wykonania zamówienia 30%

3. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

100*%)]*[(1AonWCCA

gdzie:

 • A1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena
 • Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
 • Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
 • WA – waga wskaźnika – 70 %
 • 100 – współczynnik stały.

4. Do porównania i oceny ofert w kryterium termin wykonania zostanie zastosowany następujący wzór:

100*%)]*[(2AonWTTA

gdzie:

 • A2 – ilość punktów danej oferty w kryterium termin wykonania zamówienia
 • Tn – termin wykonania zamówienia oferty z najkrótszym terminem (w dniach)
 • To – termin wykonania zamówienia oferty badanej (w dniach)
 • WA – waga wskaźnika – 30 %
 • 100 – współczynnik stały.

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na podstawie kryteriów cena i termin wykonania zamówienia wg następującego wzoru:

S = A1+A2

gdzie:

 • S – ilość punktów danej oferty w kryterium cena i termin wykonania zamówienia
 • A1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
 • A2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium termin wykonania zamówienia

6. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

12. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 • b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • d. terminie, określonym zgodnie z art. 94, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

 • a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 • b. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie.

5. Wybrany Wykonawca po upływie terminu wyznaczonego na wnoszenie odwołań zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu:

 • a. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wymienionych w ofercie Wykonawcy,
 • b. polisę OC na kwotę 5.0000.000 zł obowiązującą przez cały czas obowiązywania umowy.
 • c. w przypadku posiadania polisy na okres krótszy niż czas trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia polisy lub zawarcia nowej do czasu trwania umowy na świadczenie usług, będących przedmiotem niniejszej SIWZ.

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

 • b. termin obowiązywania gwarancji,
 • c. miejsce i termin zwrotu gwarancji.

8. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

9. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

11. Kwota, o której mowa w ust. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

 

XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i SIWZ.

3. Zawarta umowa będzie jawna będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

 

XXIV. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 • a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • c. odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy)

 

OFERTA CENOWA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………………….. działając

w imieniu i na rzecz :…………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby Wykonawcy)

 

REGON*……………………………………………………………… Nr NIP* ………………………………………………………

 

nr telefonu* ……………………………………………………………… nr faxu* …………………………………………………….

 

e-mail* …………………………………………………………………………………

 

* w przypadku składania oferty wspólnej, należy podać dane dotyczące pełnomocnika (przedstawiciela, lidera) Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

 

składam(y) niniejsza ofertę:

 

1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach

płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto: ……………………………… zł

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ………………… r.

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

składania ofert.

4. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: ………………………………………………………. zł

w formie ……………………………………………………………………………………..

5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ………………………………………………… zł w formie ………………………… .

6. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie

określonym przez zamawiającego.

7. Oferujemy udzielenie gwarancji na okres – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

8. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

9. Oferta wspólna (jeżeli występuje):

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię……………………………………………………………………………….

Stanowisko ……………………………………………………………………………………

Telefon…..………………… Fax ………………………. E-mail……………………………

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

 

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

 

Ofertę składamy na ………………………….. kolejno ponumerowanych stronach.

 

Na ofertę składają się :

1. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

…………………………., dn. …………………………. ……………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuje(jemy) :

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

…………………………., dn. …………………………. ……………………………………………………………..

 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzież

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuje(jemy):

1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2. posiada wiedze i doświadczenie,

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

…………………………, dn. …………………………. ……………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………………………….

( pieczęć wykonawcy )

WYKAZ PRAC PODOBNYCH

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

przedstawiam(y) następujące informacje :

L.p.

Opis (rodzaj)

pracy podobnej

Podmiot zlecający

prace

Miejsce

wykonania

Data wykonania

Wartość wykonanych prac brutto:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Do wykazu należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikać, że wymienione prace podobne zostały wykonane należycie np. referencje, listy polecające itp.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z doświadczenia i wiedzy podmiotu trzeciego zobowiązany jest do załączenia do oferty oświadczenia złożonego przez podmiot trzeci, że będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia przez czas obowiązywania umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

 

…………………………., dn. …………………………. ……………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni)………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

 

Imię i nazwisko

 

Kwalifikacje zawodowe,

 

doświadczenie i wykształcenie

 

Zakres wykonywanych czynności

 

Podstawa do dysponowania dana osobą

 

Kierownik budowy w sp. konstrukcyjno – budowlanej

 

Kierownik robót w sp. instalacji sanitarnych

 

Kierownik robót w sp. instalacji elektrycznych

 

* należy wpisać jaka jest podstawa dysponowania daną osobą (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło). W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło zobowiązany jest do załączenia do oferty oświadczenia złożonego przez tę osobę, że będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia przez czas obowiązywania umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

 

…………………………., dn. …………………………. ……………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIE

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ), posiadają wymagane uprawnienia.

 

…………………………., dn. …………………………. . …………………………………………………………..

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

UMOWA /WZÓR/

 

NR …………….

zawarta w Chodzieży w dniu ……………. pomiędzy:

Chodzieskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież, NIP: 764-22-01-229, REGON: 570862830

reprezentowanym przez:

Panią Grażynę Nowicką – Prezesa Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP:……………………………….., REGON:………………………………………………

reprezentowane przez :

p. …………………….

 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacji technicznej oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2

1. Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – w terminie do 7 dni od daty przekazania placu

budowy.

2. Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – ……………………..r.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • a. wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • b. użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej,
 • c. przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy,
 • d. urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały okres budowy,
 • e. zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
 • f. zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
 • g. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,
 • h. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,
 • i. bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
 • j. odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów objętych robotami budowlanymi, k. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,
 • l. nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • m. likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
 • n. przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru.

2. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

3. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.

4. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu budowy materiały do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

6. Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania.

8. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

9. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.

10. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:

 • a. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,
 • b. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • c. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

11. Wykonawca będzie zgłaszał, za pośrednictwem Kierownika robót i Inspektorów Nadzoru roboty zanikające, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

 

§ 4

1.Zamawiający zobowiązany jest do :

 •  a. uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
 • b. dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,
 • c. zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,
 • d. przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 • e. udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, f. stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,
 • g. zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
 • h. odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, i. zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o dokonaniu wpisu w Dokumentacji Budowy nie później jak w dniu następnym. Wymagane jest potwierdzenie przedmiotowego wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od daty stosownego wpisu w Dokumentacji Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opóźnienia.

§ 5

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę ryczałtową:

………………………………. złotych brutto

2. Strony dopuszczają możliwość jednej płatności częściowej na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej, przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

 • a. stopień zaawansowania robót zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym nie mniejszy niż na kwotę 1.600.000,00 zł brutto
 • b. termin wystawiania faktury nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 rok,

3. Podstawą rozliczenia częściowego wykonania robót i wystawienia faktury częściowej będzie bezusterkowy protokół odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

4. Podstawą rozliczenia końcowego wykonania robót i wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

5. Należność za wykonane roboty będzie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze

 

§ 6

1. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót przez zamawiającego, wykonawcę i inspektora nadzoru.

 

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

………………………………………………………………………………………………*

 

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym:

 • a. zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • b. przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego,
 • c. zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z podwykonawcą,
 • d. jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

4. Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów, do których podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

5. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

 

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

 • a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

– za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub za każdy dzień w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
– za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1

 • b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

– za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy – karę umowną w wysokości 0,1 %wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
– za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

 

§ 9

1. Zamawiający wskazuje inspektorów nadzoru w osobach p. …………………………………

2. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest p. …………………………

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy p. …………….. powołany pisemnie i wpisany do Dokumentacji Budowy.

 

§ 10

1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez wykonawcę będą przedmiotem odbioru końcowego.

2. Przedmiotem odbiorów są: zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez Kierownika budowy w Dokumentacji Budowy stwierdzającym zakończenie robót budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż droga nadaje się do użytku – odbiór końcowy.

3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu w Dokumentacji Budowy gotowość robót do odbioru.

4. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządza się protokół.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

6. Zawiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni robocze przed dniem odbioru.

7. Przed odbiorem końcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne protokoły, świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru.

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 • a. jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,
 • b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 • a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,
 • b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

11. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

 • a. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
 • b. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
 • c. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności,
 • d. wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
 • e. wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową,
 • f. wykaz ujawnionych wad lub usterek,
 • g. decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek, h. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,
 • i. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

 

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na wykonane roboty budowlane.

2. Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udziela :

 • a. gwarancji na okres nie krótszy jak 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad tych nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami.

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % ceny brutto określonego w § 5 ust. 1tj: …………… zł w formie…………………..

2. Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni

po odbiorze ostatecznym robót, natomiast 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę:…………….. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresów gwarancji.

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

 

§ 13

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

 • a. Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.
 • b. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:
  – śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,
  – nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.

 

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

 • a. w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 • b. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,
 • c. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc, gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,
 • d. Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 5 traktowane będzie jako odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

 • b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
 • c. Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 • d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,
 • e. Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

 

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych

2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

 • a. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • b. oferta Wykonawcy.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

*niepotrzebne skreślić

 

………………………………………………………..

Zamawiający Wykonawca

 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ

………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI *WIEDZY I DOŚWIADCZENIA *OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………………….

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży

II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim

oświadczam(my), że zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji osób*/wiedzy i doświadczenia* podczas realizacji powyższego przedmiotu zamówienia

*niepotrzebne skreślić

 

…………………………., dn. …………………………. . …………………………………………………………..

 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców)

 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Standard wykończenia – roboty wewnętrzne:

Lokale mieszkalne:

1. drzwi wejściowe antywłamaniowe [np. firmy Juwent ], kolor obustronnie ciemny orzech,

z wizjerem. Jeden zamek trzy ryglowy, z regulowaną dolną listwą .

2. otwory drzwiowe wewnątrz lokali bez ościeżnic oraz bez drzwi wewnętrznych,

3. stolarka okienna: PCV pięciokomorowa w kolorze białym, jeden nawietrzak okienny w mieszkaniu w pomieszczeniu kuchni zgodnie z zestawieniem.

4. parapety wewnętrzne konglomerat wzór Botticino gr. 3 cm

5. parapety zewnętrzne: blacha powlekana.

6. tynki wewnętrzne gipsowe.

7. Wykończenie ścian gładź gipsowa jeden raz zagruntowana, bez malowania.

8. ściany w łazience i kuchni: tynk cementowy (bez płytek ceramicznych),

9. izolacja posadzek: 1 x płyta pilśniowa miękka gr. 12,5 mm oraz styropian „akustyk” gr.3,3cm.

10. posadzka: betonowa, zbrojona siatką stalową ( bez płytek oraz wykładzin )

11. w mieszkaniach na poddaszu: 2xpłyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym, o odporności zgodnej z warunkami technicznymi

12. instalacja wodna i kanalizacyjna bez osprzętu sanitarnego,

13. wodomierze – wg. standardu podanego przez zakład wodociągów.

14. instalacja elektryczna kompletna wg projektu, domofony, osprzęt krajowy (bez lamp), rozdzielnice produkcji [np. Sypniewski] .

15. instalacja 380V do kuchenki elektrycznej – bez kuchenki

16. gniazdo telefoniczne w przedpokoju,

17. internet, telewizja – instalacja przyłączenia – jedno gniazdo w każdym pokoju

18. instalacja centralnego ogrzewania: liczniki ciepła, grzejniki stalowe lakierowane, z podejściem typu V,[ np. firmy Cosmo], zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach, które pozwalają na indywidualne ustawianie żądanej temperatury w każdym pomieszczeniu mieszkania,

 

Lokale użytkowe – biura ChTBS

1. tynki wewnętrzne cementowo wapienne.

2. Wykończenie ścian: gładź gipsowa, malowanie 2 x farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.

3. ściany we WC i aneksie kuchennym w Sali narad : tynk cementowy, płytki ceramiczne standard.

4. stolarka okienna: PCV, pięciokomorowa w kolorze białym zgodnie z zestawieniem

5. parapety wewnętrzne konglomerat marmurowy wzór Botticino gr. 3 cm

6. Zamontowane ościeżnice oraz drzwi wewnętrzne standard, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

7. podłoga: płytki gresowe w części komunikacji – korytarze, we WC, w pomieszczeniach biurowych także płytki gresowe.

8. instalacja wodna kompletna z osprzętem sanitarnym, standard.

9. instalacja elektryczna kompletna wg projektu, osprzęt krajowy, lampy typowe we wszystkich pomieszczeniach wg. ustaleń z Inwestorem,

10. instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki stalowe lakierowane, z podejściem typu V, [np. firmy Cosmo], zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach

11. instalacja alarmowa kompletna.

12. instalacja komputerowa – okablowanie wg. wskazań Inwestora.

 

Lokale użytkowe – „Gabinety lekarskie”

1. drzwi wejściowe: aluminiowe z wypełnieniem dół pełne, góra szklone szkłem bezpiecznym ( kolor zgodny z kolorem elewacji )

2. otwory drzwiowe wewnątrz lokali bez ościeżnic oraz bez drzwi wewnętrznych,

3. stolarka okienna: PCV, pięciokomorowa w kolorze białym – zgodnie z zestawieniem.

4. parapety wewnętrzne konglomerat marmurowy wzór Botticino gr. 3 cm

5. bez sufitów podwieszanych w lokalach użytkowych.

6. posadzka: betonowa, zbrojona siatką stalową ( bez płytek oraz wykładzin )

7. instalacja wodna i kanalizacyjna bez osprzętu sanitarnego.

8. okablowanie alarmowe ( bez krat okiennych)

9. parapety zewnętrzne: blacha powlekana,

10. tynki wewnętrzne: gładź gipsowa jeden raz zagruntowana, bez malowania,

11. ściany we WC : tynk cementowy (bez płytek ceramicznych),

12. WC – dla osób niepełnosprawnych – na gotowo – w standardzie zgodnym z obowiązującymi warunkami technicznymi dotyczącymi wyposażenia pom. WC dla osób niepełnosprawnych

13. instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki stalowe lakierowane, z podejściem typu V, [np. firmy Cosmo], zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach, które pozwalają na indywidualne ustawianie żądanej temperatury

 

Klatki schodowe:

1. drzwi wejściowe: aluminiowe z samozamykaczem z funkcją stop – montowanym na drzwiach zewnętrznych

2. drzwi dodatkowe : aluminiowe z samozamykaczem z funkcją stop w przedsionku wejść do klatek schodowych A i C

3. drzwi wejściowe do piwnic z klatek schodowych: o odporności ogniowej EI30,

4. tynki cementowo wapienne

5. ściany: malowane farbą natryskową „Dialcolor”,

6. biegi schodowe oraz podesty: płytki gresowe,

7. balustrady schodowe wykonane z elementów stalowych, malowane farbami ftalowymi,

8. instalacja elektryczna kompletna z lampami

 

Balkony:

1. balustrady: wykonane analogicznie jak na budynku sąsiednim przy ul. Żeromskiego 23 [w załączeniu rysunek techniczny] ocynkowane i malowane proszkowo.

2. posadzka: płytki gresowe.

3. bez skrzynek na kwiaty.

 

Komórki lokatorskie w kondygnacji piwnicy:

1. drzwi wejściowe do piwnic ( komórek lokatorskich ) stalowe firmy Hormann.

2. stolarka okienna: PCV w kolorze białym (bez krat okiennych)

3. biegi schodowe: płytki gresowe,

4. posadzka: na korytarzach płytki gresowe , w komórkach lokatorskich posadzka cementowa,

5. ściany: tynki cementowo-wapienne na ścianach murowanych z bloczków żwirobetonowych typu M i malowane farbą emulsyjną, ściany działowe częściowo ażurowe, bez tynków

6. instalacja elektryczna: 1 oprawa, 1 gniazdo 220V, całość podłączona pod licznik danego mieszkania.

 

Garaże:

1. posadzka cementowa,

2. ściany : tynki cementowo-wapienne , malowane farbą emulsyjną,

3. instalacja elektryczna – osprzęt krajowy, lampy standard, każdy garaż posiada indywidualny licznik energii elektrycznej.

4. brama garażowa uchylna, nieocieplona, otwierana ręcznie, przygotowane 220 v do zamontowania uchyłu bramy na pilota ( do wykonania we własnym zakresie przez nabywcę garażu )

5. wpusty liniowe: odprowadzenie deszczówki przy drzwiach garażowych

6. balustrady wzdłuż murków oporowych wzdłuż zjazdów do garaży

 

Elementy zewnętrzne

1. podnośnik dla osób niepełnosprawnych , wysokość podnoszenia 1,7m, prędkość eksploatacyjna 0,06m/s, udźwig 300kg – 2 kpl.

2. schody zewnętrzne i podesty z okładziną z płytek gresowych [np. HYPERION 3D]

3. balustrada na podeście przy windzie – stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

4. numer porządkowy na budynku

5. wycieraczki zewnętrzne standardowe stalowe ocynkowane – 5 szt

6. uchwyty na flagi – po jednym przy wejściach na klatki schodowe oraz po jednym przy wejściach do lokali usługowych

7. skrzynki na listy

8. trzepak + ławka

9. murki oporowe przy wejściu do klatki B [klatka między garażami] i przy zjazdach do araży od poziomu terenu – wykończone tynkiem mozaikowym- tynk żywiczny

10. opaska wokół budynku szerokości 50cm, na posypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, kostka betonowa typu POLBRUK grubości 6cm, obrzeża betonowe 20x6cm

 

Elewacja:

1. cokół: tynk mozaikowy zgodnie z PT wys. Ok. 110cm

2. tynki silikatowo-silikonowe barwione w masie zgodnie z kolorystyką elewacji

3. bonie na parterze co ok. 50cm analogicznie jak budynek sąsiedni przy ul. Żeromskiego 23 w Chodzieży.

4. elementy międzyokienne w wykuszach i na klatkach schodowych wyłożone płytkami elewacyjnymi klinkierowymi

 

Zagospodarowanie terenu.

11. plac zabaw – piaskownica 3,0 x 3,0 m, huśtawka podwójna np.: Kasia 2AA siedziska gumowe – 1 szt., huśtawka ważka Modra, siedzenie gumowe – 2 szt., ławki przy piaskownicy 2 szt, regulamin placu zabaw – 1 szt.

12. parkingi o nawierzchni typu polbruk gr. 8 cm – znak poziomy- parking dla osoby niepełnosprawnej [ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu].

13. zieleń wysoka 150 cm – jarzębina 4 szt od strony placu zabaw uzupełniona zielenią ozdobną niską do 0,50m – według uzgodnień z Inwestorem

14. osłona śmietnikowa 2,5 x 3,5 m: siatka zgrzewana w konstrukcji stalowej, dach jednospadowy pokryty blachą trapezową powlekaną – w kolorze dachówki ceramicznej na budynku mieszkalnym

15. ogrodzenie od strony skarpy [53,0 mb] – podmurówka betonowa o wysokości ok.0,30 m + siatka zgrzewana o wysokości 1,50m . Pozostałe ogrodzenie od strony wschodniej i południowej [ z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu].]

16. zieleń – [ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu].

17. oświetlenie zewnętrzne budynku – lampa nad każdym wejściem do klatki schodowej i nad wejściami do lokali użytkowych [z czujnikiem zmierzchowym].

18. Oświetlenie terenu [ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu]. – lampy parkowe, kule

 

Kotłownia:

1. Tynki cementowo-wapienne na suficie i ścianach malowane farbą emulsyjną

2. Posadzka z płytek ceramicznych typu gres

3. Drzwi stalowe p.poż EI60

4. Bez wyposażenia kotłowni gazowej oraz bez dostawy komina fi 150 do kotłów kondensacyjnych

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy nie należy:

– wykonanie przyłącza energetycznego

– gazowego

– telekomunikacyjnych i TV.

 

Powyższe prace zostaną zrealizowane według odrębnych umów przyłączeniowych, podpisanych przez Zamawiającego.

Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie podpisanych umów przyłączeniowych, w których zawarte będą terminy realizacji poszczególnych przyłączy oraz kotłowni lub wymiennikowni.

 

Link: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

 

 Załączniki (Adobe Acrobat):

Plany:
Plan sytuacyjny
Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje: 
Przekrój A-A
Przekrój B-B
Przekrój C-C
 Elewacje:
Elewacja zachodnia
Elewacja północna
Elewacja wschodnia
Kolorystyka elewacji

Profile Wod. - Kan.:
Profil sieci
Profil poziomów kanalizacji sanitarnej

Plany i schematy:
Plan instalacji elektrycznej
Plan instalacji elektrycznej - piwnica
Plan instalacji elektrycznej - parter
Plan instalacji elektrycznej - I piętro
Plan instalacji elektrycznej - II piętro
Plan instalacji elektrycznej - III piętro
Schemat ideowy TM, TG, TA, RK
Schemat ideowy zasilania
Schemat tablicy TA

Rzuty:
Rzut kotłowni
Rzut piwnic
- Rzut piwnic C.O.
Rzut parteru
- Rzut parteru C.O.
- Rzut parteru Wod.-Kan.
Rzut I piętra
- Rzut I piętra C.O.
- Rzut I piętra Wod.-Kan.
Rzut II piętra
- Rzut II piętra C.O.
- Rzut II piętra Wod.-Kan.
Rzut III piętra
- Rzut III piętra C.O.
- Rzut III piętra Wod.-Kan.
Rzut dachu
 Zestawienia:
Zestawienie drzwi
Zestawienie okien

Pozostałe:
Rozwinięcie pionów Wod.-Kan. i C.W.
Oświadczenie projektanta