Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 01.06.2023r.

Dyrektor Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na :

Stanowisko głównego księgowego

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Wykształcenie min. średnie

II. Wymagania dodatkowe

 1. Preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 2. Znajomość regulacji prawnych m.in. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządów terytorialnych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
 3. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 4. Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Dokonywanie analiz
 3. Prowadzenie kont bankowych dla rozliczeń zasobów własnych Towarzystwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań i informacji o przychodach i należnościach z tytułu czynszu w zasobach własnych
 5. Rozliczanie wpłat partycypacyjnych, naliczanie i rozliczanie wpłat kaucji na wielorodzinne budynki mieszkalne

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży ul. Bosa 4E
 2. Stanowisko pracy: Związane jest z pracą przy komputerze
 3. Zatrudnienie na ½ etatu w oparciu o umowę o pracę

V. Wymagane dokumenty:

 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 2. Własnoręcznie podpisany życiorys
 3. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenia:

          – o nieposzlakowanej opinii,

         – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

         – o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        – wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach                    aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru     

VI. Miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w sekretariacie Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży przy ul. Bosej 4 E lub przesłać na adres siedziby Towarzystwa
 2. Aplikacje można przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@chtbs.pl

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

                                           Dyrektor

Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chodzieży

                                                                                                                                    Katarzyna Łechtańska