Statut spółki

Tekst jednolity Umowy Spółki

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Stawający oświadczają, że w imieniu Gminy Miejskiej Chodzież tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Postanowienia ogólne.

§ 2

 1. Firma spółki brzmi: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży, w skrócie: Chodzieskie TBS Sp. z o.o. w Chodzieży.
 2. Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży, w dalszej treści niniejszego aktu określane jest mianem „Towarzystwo”.

§ 3

 1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na obszarze swojego działania Towarzystwo może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa przystępować do innych spółek oraz spółdzielni osób prawnych.

§ 4

 1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Chodzież.

§ 5

 1. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
 2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych.

formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 . z późn. zmianami), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266, z późn. zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r Nr 9, poz. 43, z późn. zmianami), oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego Towarzystwa.

§ 6

 1. Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Towarzystwo może również.

1) nabywać budynki mieszkalne.

2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu.

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa.

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą

towarzyszącą polegającą na.

 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji .

mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

 1. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż.
 2. budowaniu budynków użytkowych i lokali użytkowych związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego, przeznaczonych na sprzedaż.
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych .

z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego.

 1. prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.
 2. Przedmiotem działalności Towarzystwa, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, .

w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa .

mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest .

1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z.

2. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z.

3. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z.

4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.

5. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –PKD 68.20.Z,

6. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.

 1. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, .
 1. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z, .
 2. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
 1. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
 2. tynkowanie – PKD 43.31.Z
 3. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
 4. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
 5. malowanie i szkolenie – PKD 43.34.Z
 6. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z

§ 7

 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań
 2. Umowa o w sprawie partycypacji określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy mieszkań

§ 8

Dochody Towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników

Przeznacza się je w całości na działalność określoną w § 6 niniejszego Aktu Założycielskiego w szczególności na budowę i utrzymanie budynków z lokalami na wynajem, nabywanie budynków oraz przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu

§ 9

Mieszkania wybudowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych obowiązujących w tym okresie czasowym oraz stosownie do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

§ 10

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Towarzystwa zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 1. Zasady najmu

§ 11

 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali
 2. Powiat, gmina lub związek międzygminny, działając w celu podnajmowania lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.
 3. Podnajmowanie przez powiat, gminę lub związek międzygminny lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody towarzystwa.
 4. Pracodawcy, a także inne osoby, które zgodnie z ust. 1 zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, z wyłączeniem umów, o których mowa w ust. 2, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.
 5. Osoba fizyczna może zawrzeć z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji

w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą;

 1. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 5, nie może przekraczać 30 % kosztów budowy tego lokalu;
 2. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 5, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu
 3. W przypadku, gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 7;
 4. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy.
 5. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli
 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej—— miejscowości
 2. dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż
 1. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
 2. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
 3. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób
 1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w którym znajduje się lokal, o którego najem się ubiega
 2. Zarząd Towarzystwa podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie prasowe i na stronie internetowej, termin składania wniosków o zawarcie umowy o najem lokali mieszkalnych.——-
 3. Wnioski o wynajęcie mieszkań składane w Towarzystwie są rozpatrywane przez 3 osobową komisję powoływaną przez Zarząd. Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa Po rozpatrzeniu wniosków Komisja sporządza listę osób z którymi zostanie zawarta umowa najmu po wybudowaniu lokali mieszkalnych

4a. Na wniosek Komisji Mieszkaniowej Zarząd Spółki dokonuje zamiany mieszkań wewnątrz zasobu Towarzystwa.

 1. Ewentualne odwołania od decyzji Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza. Decyzje Rady Nadzorczej są ostateczne
 2. Przy ocenie warunków mieszkaniowych wnioskodawcy i określenia pierwszeństwa osób

z którymi zostanie zawarta umowa najmu Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 1. osoby posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Chodzież, które zobowiązały się zrzec tego tytułu wraz ze wszystkimi osobami zamieszkującymi w tym lokalu, przed podpisaniem umowy najmu będącego własnością Towarzystwa;
 2. osoby fizyczne partycypujące w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będą jednocześnie najemcami
 3. osoby fizyczne umieszczone na listach przydziału mieszkań z gminnego zasobu mieszkaniowego
 1. Ilość zakwalifikowanych wnioskodawców do umieszczenia na liście w celu zawarcia umowy najmu w danym roku uzależniona będzie od możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez Towarzystwo
 2. Najemca jest zobowiązany składać Towarzystwu raz na dwa lata, w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Na żądanie Towarzystwa najemca lub osoba ubiegająca się o najem jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez siebie oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania
 3. W razie:
 1. złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić Towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana
 2. gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 8, lub wskaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt. 2, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
 3. przepis ust. 9 pkt 2 stosuje się odpowiednio gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 1. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub, które powinny być przez składającego deklarację przechowywane w celach udostępnienia na żądanie Towarzystwa stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych
 2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie lub związkowi międzygminnemu w celu podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej.

§ 13

 1. Umowa najmu zawierana przez Towarzystwo może ponadto przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu – w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej 12– krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
 2. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę , po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
 3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

§ 14

 1. W odniesieniu do zasobów mieszkaniowych należących do Towarzystwa maksymalna wysokość czynszu za najem nie może być wyższa w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu obliczonej wg przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 2 i ust. 6 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
 2. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.
 3. Zarząd Towarzystwa przedstawia Zgromadzeniu Wspólników propozycję stawek czynszu wraz z kalkulacją i uzasadnieniem.
 4. Czynsz za najem lokali użytkowych lub obiektów użytkowych jest czynszem wolnym.
 5. Kapitał Towarzystwa.

§ 15

 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4.036.800 zł. (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych).
 2. Kapitał dzieli się na 6.728 (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) udziałów po 600zł. (sześćset złotych) każdy.
 3. Udziały są równe i niepodzielne.
 4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 5. Udziały na kapitał zakładowy Towarzystwa mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej / aportami .

§ 16

Wszystkie udziały w ilości 6.728 (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) o wartości 4.036.800 zł. (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych), obejmuje jedyny Wspólnik Gmina Miejska Chodzież pokrywając je w następujący sposób:

Udział pieniężny w wysokości 1.471.800 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych w liczbie 2.453 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) udziały, w tym w roku 1999 :

a/ udział pieniężny w wysokości 72.000 zł.

Uchwałą Nr X/75/99 z dnia 28 września 1999 r. Rady Miejskiej w Chodzieży

wniesiono do Spółki środki pieniężne w wysokości 72.000 zł.

Dnia 5 listopada 1999 r. uchwałą nr 1/1999 Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników zapisem aktu notarialnego wniesiono udziały pieniężne w kwocie 72.000zł

do kapitału zakładowego Spółki.

W latach 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 wniesiono do Spółki:

b/udział pieniężny w wysokości 150.000 zł.

Uchwałą Nr XXIII/237/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Chodzieży

wniesiono do Spółki środki pieniężne w wysokości 150.000 zł.

Uchwałą Nr 1/I/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ChTBS Sp. z o.o. z 18 stycznia 2005 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 150.000 zł.

c/ udział pieniężny w wysokości 50.400 zł.

Uchwałą Nr XXIV/253/2005 z dnia 22 marca 2005 r. Rada Miejska w Chodzieży

postanowiła wnieść do Spółki środki pieniężne w wysokości 50.400 zł.

Uchwałą Nr 1/II/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ChTBS Spółka

z o.o. z dnia 30 marca 2005 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.400

zł. Nowe udziały postanowieniem Nr PO.XXII NS-REJ.KRS/3645/5/123 Sądu

Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wpisano w dniu 10 maja 2005 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze

Przedsiębiorców.

d/ udział pieniężny w wysokości 150.000 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/343/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Rada Miejska w Chodzieży

postanowiła wnieść do Spółki środki pieniężne w wysokości 150.000 zł.

Uchwałą Nr 2/II/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ChTBS Spółka

z o.o. z dnia 13 kwietnia 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę

150.000 zł.

e/ udział pieniężny w wysokości 249.600 zł.

Uchwałą Nr VII/60/2007 z dnia 29 marca 2007 r. Rada Miejska w Chodzieży

postanowiła wnieść do Spółki środki pieniężne w wysokości 249.600 zł.

Uchwałą Nr 2/III/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ChTBS Spółka z o.o. z dnia 9 maja 2007 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 249.600 zł.

Gmina Miejska Chodzież, jako wspólnik Spółki objęła 416 udziałów po 600 zł. każdy na kwotę 249.600 zł. i pokryła go wkładem pieniężnym.

Nowe udziały postanowieniem Nr PO.XXII NS-REJ.KRS/008203/07/994 Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano w dniu 11 czerwca 2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

f/udział pieniężny w wysokości 499.800 zł.

Uchwałą Nr XVIII150/08 z dnia 25 stycznia 2008r. Rada Miejska w Chodzieży postanowiła wnieść do Spółki środki pieniężne w wysokości 499.800 zł.

Uchwałą Nr 1/I/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ChTBS Spółka z o.o. z dnia 29 stycznia 2008 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 499.800 zł.

Gmina Miejska Chodzież, jako wspólnik Spółki objęła 833 udziały po 600 zł. każdy na kwotę 499.800 zł. i pokryła go wkładem pieniężnym.

Nowe udziały postanowieniem Nr PO.IX NS-REJ.KRS/001265/08/228 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano w dniu 13 lutego 2008 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

g/ udział pieniężny w wysokości 300.000 zł

Uchwałą Nr XXXIV/289/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 marca 2009r wniesiono środki pieniężne w wysokości 300.000 zł

Nowe udziały postanowieniem Nr PO.IX NS-REJ.KRS/010434/09/005 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano w dniu 22 lipca 2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

Gmina Miejska Chodzież, jako wspólnik Spółki objęła 500 udziałów po 600 zł. każdy na kwotę 300.000 zł. i pokryła go wkładem pieniężnym.

2. Aport w wysokości 2.565.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy)

złotych w liczbie 4.275 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów w postaci:

a/ nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Kilińskiego 4, stanowiącej działkę numer 2258 o obszarze 1.726 m² (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 17946 o wartości 51. 300,- (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) złotych, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o wartości 8.600,- (osiem tysięcy sześćset) złotych oraz budynkiem mieszkalno-gospodarczym o wartości 2.600,- (dwa tysiące sześćset) złotych; łączna wartość nieruchomości stanowi kwotę 62.500,- (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

b/ nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Daszyńskiego 7, stanowiącej działkę numer 2259/2 o obszarze 960 m² (dziewięćset sześćdziesiąt) metrów kwadratowych nie zabudowanej, odjętej księgą wieczystą Kw 17946 o łącznej wartości 28.500,- (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) złotych.

c/ nieruchomości położonej przy ulicy Kruczkowskiego, stanowiących działki o numerach 1233, 1436/1, 1436/3 o łącznym obszarze 5.847 m² (pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) metrów kwadratowych, objętych księgą wieczystą Kw 18842 o wartości 104.900,- (sto cztery tysiące dziewięćset) złotych.

d/ nieruchomości położonych w Chodzieży przy ulicy Szymanowskiego stanowiących działki o numerach 2156/2 i 2157/2 o łącznym obszarze 1.044 m² (jeden tysiąc czterdzieści cztery) metry kwadratowe, objętych księgą wieczystą Kw 18842, o wartości 18.800,- (osiemnaście tysięcy osiemset) złotych .

e/ nieruchomości położonych w Chodzieży przy ulicy Świerkowej, stanowiących działki o numerach 277 do 282 i od 284 do 290, o łącznym obszarze 3.366 m² (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć) metrów kwadratowych, objętych księgą wieczystą Kw 18842 o wartości 52.900,- (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych.

f/ nieruchomości położonych w Chodzieży przy ulicy Żeromskiego stanowiących działki o numerach 2554 i 2555 o łącznym obszarze 1.870 m2 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) metrów kwadratowych, zabudowanych budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, objętych księgą wieczystą KW nr 28540 o wartości 250.800,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset) złotych.

g/ nieruchomości położonych w Chodzieży przy ulicy Jagiełły, stanowiących działkę numer 2026/3 o obszarze 2.887 m 2 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) metrów kwadratowych,zabudowanej budynkiem wraz z budowlami (utwardzeniem i czterema słupami oświetleniowymi), objętych księgą wieczystą KW nr 28850 o łącznej wartości 422.400,- (czterysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta) złotych.

h/ składniki mienia o charakterze środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialne i prawne na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 2/I/2006 z 13.04.2006 r., o łącznej wartości 21.000,- (dwadzieścia jeden tysięcy) złotych.

i/ nieruchomości położonych w Chodzieży przy ulicy Bosej , stanowiących działki o numerach 2536/2 i 2534/2 o łącznym obszarze 2.224 m2 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) metry kwadratowe, zabudowanymi budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, objętych księgą wieczystą KW nr 29360 o wartości 349.800,- (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) złotych.

j/ osiem lokali użytkowych położonych w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 5 (dwa lokale), ul. Raczkowskiego 8 (jeden lokal), ul. Żeromskiego 14 (trzy lokale), ul. Kościuszki 15 (jeden lokal), ul. Rynek 2 (jeden lokal) o łącznej powierzchni użytkowej 853,9 m2 co stanowi 2.079 udziałów po 600 zł każdy o łącznej wartości 1.247.400 (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta) złotych (w trakcie obejmowania udziałów i rejestracji w KRS). ——

k/ Uchwałą Nr XXXIV/288/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 marca 2009r. o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ChTBS o kwotę 6.000 zł , wniesiono w postaci nie zabudowanej działki NR2537 o obszarze 0.0412 ha położonej w Chodzieży przy ul. Bosej 4 co stanowi 10 udziałów po 600zł każdy .

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ChTBS NR 1/II/2009 z dnia

31 marca 2009r w sprawie o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

l/ Uchwałą Nr XXXVII/313/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2009r. o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ChTBS o kwotę 1.800 zł , wniesiono w postaci nie zabudowanej działki NR2531/1 o obszarze 0.0113 ha położonej w Chodzieży przy ul. Bosej 4 co stanowi 3 udziały po 600zł każdy .

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ChTBS NR 11/I/2010 z dnia

28 lipca 2010r w sprawie o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 17

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego, zarówno w drodze aportów rzeczowych jak i środków pieniężnych może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i poprzez ustanowienie nowych udziałów, które mogą zostać objęte przez dotychczasowych lub nowych wspólników. ————

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do 10.000.000 zł (dziesięć milionów) złotych, okresie do 31 grudnia 2015 roku, nie powoduje zmiany aktu założycielskiego Towarzystwa.—-

 1. Wspólnik uchwałą Zgromadzenia Wspólników może być zobowiązany w zakresie dopłat do kapitału zakładowego do wartości 100% (sto) procent udziałów przez niego posiadanych, proporcjonalnie do ich ilości. Dopłata taka powoduje podniesienie kapitału zakładowego Towarzystwa.

§ 18

 1. Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat na pokrycie strat bilansowych Towarzystwa, proporcjonalnie do ich udziałów. Dopłaty nie mogą być wyższe niż 100% (sto) procent wniesionych udziałów.
 2. Wysokość i terminy dopłat będą ustalane w miarę potrzeb przez zgromadzenie wspólników w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

§ 19

 1. Towarzystwo może tworzyć fundusze i kapitały zapasowe stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników, w tym m. in. fundusz remontowy, na którym będą lokowane odpisy na remonty kapitalne. Środki tego funduszu nie będą przeznaczane na inne cele.
 2. Fundusz inwestycyjny i remontowy będą lokowane wyłącznie w bankach lub obligacjach Skarbu Państwa lub komunalnych.
 3. Towarzystwo może ponownie inwestować uzyskane przychody z działalności wymienionej w § 6 w celu gromadzenia funduszu inwestycyjnego.
 4. Organy Towarzystwa

§ 20

Organami Towarzystwa są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd.

§ 21

 1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa

w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej, w ciągu 14 dni od jego złożenia.

 1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła go w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd niczego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.
 2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

 1. Tryb działania Zgromadzenia Wspólników określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 22

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 2. zatwierdzanie bilansu i rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów na działalność statutową.

i pokrycia strat oraz wysokości odpisów na fundusze Towarzystwa,

 1. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej
 2. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 3. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Towarzystwa,
 4. zmiany aktu założycielskiego Towarzystwa,
 5. podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa,
 6. podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości lub zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo przedstawicielstw i oddziałów oraz przystępowania spółek lub spółdzielni osób prawnych,
 1. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wybierania i odwoływania likwidatorów,
 2. podejmowanie uchwał przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 5 ust. 2 niniejszego aktu założycielskiego.

§ 23

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru nad działalnością Towarzystwa, sprawowanej w imieniu Wspólników.

§ 24

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych na okres wspólnej kadencji.
 2. Jednego członka Rady Nadzorczej mają prawo obsadzić pracownicy Spółki. Wybór dokonany przez pracowników jest wiążący dla Wspólników.
 3. Cały skład pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

5. Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.

7. Gmina, na której terenie działa Towarzystwo, jest uprawniona do wprowadzenia swojego przedstawiciela do składu rady nadzorczej Towarzystwa.

§ 25

 1. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:
 1. bada bilans oraz rachunek zysków i strat,
 2. bada sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa,
 3. analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia wpływów, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp.,
 1. przedstawia swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
 2. składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdania z działalności oraz wyników badań i analiz przeprowadzonych zgodnie z ust. 1 pkt. a, b i c.
 3. powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 1. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 2. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Towarzystwa, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,
 3. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy wobec członków Zarządu Towarzystwa w imieniu Towarzystwa. Stosowne dokumenty podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek umocowany uchwałą Rady.
 4. uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa.
 5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą następujących czynności.
 1. wystąpienia o kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego jak również u innych kredytodawców,
 2. korzystania z funduszu inwestycyjnego,
 3. ustalania rocznych planów finansowych,
 1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki , żądając od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki .
 2. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwoływania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 26

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres wspólnej 10-letniej kadencji.
 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu – Dyrektora Towarzystwa, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
 4. Zarząd może ustanawiać prokurentów.
 5. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 27

Członek Zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 28

Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa upoważnieni są:

a/ Prezes Zarządu samodzielnie,

b/ łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu z prokurentem.

 1. Organizacja i gospodarka Towarzystwa.

§ 29

Organizację Towarzystwa określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Towarzystwa.

§ 30

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów.

§ 31

 1. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.