Komunikat – UWAGA

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży,

jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych

zwraca się z prośbą do właścicieli, którzy dokonywali wpłat w FINES OPERATOR BANKOWY przy ul. Plac Kopernika 6 w okresie od 09.2023r do 01.2024r o pilny kontakt z działem księgowości w siedzibie Spółki przy ul. Bosej 4 E.

Księgowość przyjmuje interesantów w poniedziałki i wtorki do godz. 14:30.

Z poważaniem

Katarzyna Łechtańska

Dyrektor Spółki

Garaże na sprzedaż

Chodzież ul Ryszarda Kaczorowskiego

Złóż ofertę na prace budowlane

Klauzule informacyjne RODO

Wspólnota – Pl Kopernika

[supsystic-gallery id=”1″

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o zachowaniu poufności

 1. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających nasz serwis internetowy dostępny pod adresem https://chtbs.pl zgodnie z postanowieniami:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) 
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejsza polityka prywatności określa:
 • zasady i zakres przetwarzania danych osób korzystających z serwisu internetowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży,
 • prawa osób, których dane nasza Spółka przetwarza,
 • obowiązki ChTBS Spółka z o.o., jako Administratora Danych, wynikające z przepisów wskazanych w ust. 1,
 1. Administrator Danych nie sprzedaje ani nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych Użytkowników naszego serwisu bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu upoważnionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie

 1. Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osób korzystających z serwisu https://chtbs.pl do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości, w tym głównie w celach:
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. korzystania przez mieszkańców wspólnot mieszkaniowych z formularza umożliwiającego przekazanie ChTBS Spółka z o.o. odczytu stanu wodomierza,
 • nawiązywania kontaktów z osobami, które wypełniły i przesłały ChTBS Spółka z o.o. formularz kontaktowy znajdującego się na naszej stronie internetowej.
 1. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. powołanymi wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak równie normami bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).
 2. Podanie danych przez osoby korzystające z naszego serwisu ma charakter dobrowolny.
 3. Przetwarzamy Państwa dane w następujących zakresach:
 • odnośnie osób korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://chtbs.pl (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, treść pytania / sygnalizowanej sprawy);
 • odnośnie osób korzystających z formularza zamieszczonego na stronie https://chtbs.pl umożliwiającego przesłanie odczytu stanu wodomierza (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, odczyt stanu wodomierza).

Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających nasz serwis (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Ponadto, dane użytkowników naszego serwisu internetowego oraz dane ilustrujące ich preferencje mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym przedmiotowe statystyki pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 1. Administratorem Danych, określonych w ust. 3, jest Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Bosa 4E, KRS: 0000091504, NIP: 764-22-01-229, REGON: 570862830, numery telefonów 67-28 29 887 / 67-28 27 655, adres e-mail: sekretariat@chtbs.pl.
 2. Każda z osób, której dane przetwarzamy, ma prawo do:
 • dostępu do dotyczących jej danych oraz otrzymania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży zastrzega, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostaną uwzględnione:

 • przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,
 • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
 • w przypadku realizacji uprawień / obowiązków określonych w przepisach szczególnych,
 • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W odpowiedzi na zgłaszane nam żądania, zobowiązujemy się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Gwarantujemy jednakże, iż będziemy przetwarzali dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez nas celów.

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom związanym z Chodzieskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmy zapewniające naszej Spółce obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu, kancelarie prawne, podmiotowi wykonującemu zadania Inspektora Ochrony Danych. Podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Administrator Danych, dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody usługobiorcy przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda usługobiorcy może być wycofana w każdym czasie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami na adres e-mail: sekretariat@chtbs.pl, poczta tradycyjną pisząc na adres Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Bosa 4E lub osobiście w siedzibie naszej Spółki.

Okresy przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu https://chtbs.pl będą przez nas przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na danych klienta zawartych w naszych zasobach informacyjnych, a w szczególności:
 • przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po jej wykonaniu – przez wynikający z prawa okres przedawnienia roszczeń oraz wymóg posiadania dokumentacji księgowej i rachunkowej (dotyczy przekazywania drogą elektroniczną informacji o odczytach stanu wodomierzy),
 • do czasu udzielenia pełnej informacji w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – jeżeli nie będziemy posiadali innej podstawy prawnej.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane / anonimizowane.

Zabezpieczenia

 1. Serwis https://chtbs.pl chroniony jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Państwa danych. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 2. Deklarujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby uprawnione przez Prezesa Zarządu Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży, odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad i sposobów przetwarzania tych danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych.

Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach – poza serwisem https://chtbs.pl – i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.
 2. Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Mechanizm cookies na stronie https://chtbs.pl

 1. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 2. Serwis internetowy nie magazynuje automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane są przez mechanizmy strony internetowej. Zawierają unikalny numer, adres i nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz okres ich przechowywania w serwisie.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki Cookies na komputerze użytkownika serwisu https://chtbs.pl jest Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach serwisu https://chtbs.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach serwisu https://chtbs.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies można znaleźć w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej. Zastosowane ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej „Polityki prywatności”, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.

Kontakt

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, względnie w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży, jako ich Administratora, w tym możliwości dostępu do treści tych danych lub ich poprawiania, prosimy o kontakt pod adresem e-mail sekretariat@chtbs.pl.
 2. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w naszej Spółce Inspektorem Ochrony Danych: numery telefonów 67-28 29 887 / 67-28 27 655, adres e-mail: sekretariat@chtbs.pl lub osobiście w siedzibie Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Prezes Zarządu

Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI CHTBS – pdf

Ogłoszenie info

Zarząd Spółki zawiadamia, że Wspólnoty Mieszkaniowe:

przy ul. Kościelnej 3 i ul. Wojska Polskiego 22

wyrażają zgodę na umieszczenie reklamy na ścianach szczytowych budynków.

 

Ewentualne zgłoszenia z grafiką reklamy można składać w sekretariacie Spółki ChTBS.

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Nowicka 608-595-185

PRZETARG NA USŁUGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI w REJONIE BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH przez SPÓŁKĘ ChTBS w CHODZIEŻY

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje o przetargu na usługi j/w zarządzanych nieruchomości – zabudowanych budynkami wielorodzinnymi :

ZAŁĄCZNIK – Zestawienie nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa utrzymania porządku i czystości oraz lokalizacja na terenie Miasta Chodzieży .

Graficzne materiały dotyczące zakresu prac na poszczególnych nieruchomościach są dostępne w godz. 7.30 do 14.00 w Siedzibie Spółki ChTBS przy ul. Bosej4E w Chodzieży.

Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 08.11.2018 r. o godzinie 14.30  w siedzibie Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z o.o. przy ul. Bosej 4E w Sali Zebrań.

Oferty należy składać w siedzibie Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Bosej 4E, 64-800 Chodzież w sekretariacie – w terminie do dnia 07.11.2018 r. do godziny 14.00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego otwierania. Koperta powinna być podpisana:

Oferta w przetargu nieograniczonym na usługi dotyczące utrzymania porządku i czystości w rejonie budynków zarządzanych przez Spółkę ChTBS w Chodzieży – nie otwierać przed 07.11.2018 r. godz. 14.00”

oraz powinna zawierać imię, nazwisko (nazwę firmy) i adres oferenta, który umożliwi odesłanie oferty złożonej po terminie.

Forma przetargu: Ofertowy z możliwością prowadzenia negocjacji dotyczących : ceny i zakresu usług. Poniżej zamieszczony jest wykaz adresów.

Zarząd ChTBS Spółka z o.o.

ul. Bosa 4E 64-800 Chodzież

 

WYKAZ ADRESÓW: Kliknij tutaj

Komunikat od Zarządu Spółki Chtbs

Prosimy o zapoznanie się z następującym komunikatem: przeczytaj .

Karta samorządności