Kategoria: Przetargi

PRZETARG NA USŁUGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI w REJONIE BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH przez SPÓŁKĘ ChTBS w CHODZIEŻY Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje o przetargu na usługi j/w zarządzanych nieruchomości – zabudowanych budynkami wielorodzinnymi : ZAŁĄCZNIK – Zestawienie nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa utrzymania porządku i czystości oraz lokalizacja …

PRZETARG – BUDYNEK MIESZKALNY BOSA 4 W CHODZIEŻY. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, 03.01.2012 r. Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim” Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z …

PRZETARG – Budynek mieszkalny Bosa 4 w Chodzieży. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim”. W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 …

PRZETARG – BUDYNEK MIESZKALNY BOSA 4 W CHODZIEŻY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ PRZY ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM I. DEFINICJE: Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 …

PRZETARG – Budynek mieszkalny Bosa 4 w Chodzieży. Ogłoszenie o zamówieniu.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 31-RODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ PRZY ULICY BOSEJ 4 W CHODZIEŻY II ETAP: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W STANIE DEWELOPERSKIM. Numer ogłoszenia: 425504 – 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. …