PRZETARG NA USŁUGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI w REJONIE BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH przez SPÓŁKĘ ChTBS w CHODZIEŻY

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje o przetargu na usługi j/w zarządzanych nieruchomości – zabudowanych budynkami wielorodzinnymi :

ZAŁĄCZNIK – Zestawienie nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa utrzymania porządku i czystości oraz lokalizacja na terenie Miasta Chodzieży .

Graficzne materiały dotyczące zakresu prac na poszczególnych nieruchomościach są dostępne w godz. 7.30 do 14.00 w Siedzibie Spółki ChTBS przy ul. Bosej4E w Chodzieży.

Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 08.11.2018 r. o godzinie 14.30  w siedzibie Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z o.o. przy ul. Bosej 4E w Sali Zebrań.

Oferty należy składać w siedzibie Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Bosej 4E, 64-800 Chodzież w sekretariacie – w terminie do dnia 07.11.2018 r. do godziny 14.00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego otwierania. Koperta powinna być podpisana:

Oferta w przetargu nieograniczonym na usługi dotyczące utrzymania porządku i czystości w rejonie budynków zarządzanych przez Spółkę ChTBS w Chodzieży – nie otwierać przed 07.11.2018 r. godz. 14.00”

oraz powinna zawierać imię, nazwisko (nazwę firmy) i adres oferenta, który umożliwi odesłanie oferty złożonej po terminie.

Forma przetargu: Ofertowy z możliwością prowadzenia negocjacji dotyczących : ceny i zakresu usług. Poniżej zamieszczony jest wykaz adresów.

Zarząd ChTBS Spółka z o.o.

ul. Bosa 4E 64-800 Chodzież

 

WYKAZ ADRESÓW: Kliknij tutaj