PRZETARG – Budynek mieszkalny Bosa 4 w Chodzieży. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową przy ulicy Bosej 4 w Chodzieży II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim”.
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

1. Pytanie 1:
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dział XI pkt. 2b w przetargu nieograniczonym na „Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno – usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane nr 2534/2 i nr 2536/2 – II etap”. Czy zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku internatu na obiekt wielofunkcyjny (usługi, biura administracyjne oraz lokale mieszkalne – pokoje rotacyjne) na kwotę 4 800 000,00 zł brutto.
Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonanie w jednym kontrakcie – Zespołu zabudowy mieszkalnej tj. dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości około 5 500 000,00 netto jeden, a łączna wartość kontraktu to kwota 11 660 000,00 zł netto jako dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że uzna ww. roboty jako zgodne z zapisami rozdziału XI pkt. 2b SIWZ w ww. postępowaniu.