O Spółce

 

METRYKA SPÓŁKI


Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ADRES Ul. Bosa 4E 64-800 Chodzież
NIP 764-22-01-229
REGON 570862830
Telefon 67-28 29 887 / 67-28 27 655
e-mail sekretariat@chtbs.pl

 

Nr KRS: 0000091504 z rejestracją w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda – Wydział IX Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Aktualnie jedynym udziałowcem Chodzieskiego TBS jest Gmina Miejska Chodzież posiadająca 100 % udziałów.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

1.  mgr inż. Grażyna Nowicka - etat, Prezes zarządu, dyrektor zakładu

2. Wanda Matkowska - etat, Główny Księgowy, Księgowość finansowa

3. Grzegorz Skarżyński - etat, Kierownik ds. techniczno-administracyjnych

4. Krystyna Chojan - etat, referent ds. technicznych

5. Magdalena Popiołek - etat, administrator zasobów mieszkaniowych

6. Mariusz Utecht - etat, administrator zasobów mieszkaniowych

7. mgr Agnieszka Wypich - etat, specjalista ds. księgowości czynszowej, Prokurent

8. Aleksandra Kwaśniewska - etat, referent ds. księgowości czynszowej

9. Piotr Głuszkiewicz - etat, monter instalacji C.O.W-K i gazowych

10. Zbigniew Zieliński - etat, monter instalacji C.O.W-K i gazowych

 

Schemat organizacyjny Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 

 

Struktura organizacyjna

 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2015 ROKU

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w roku 2015 realizowało następujące rodzaje działalności:

  1. Prowadzenie zadań związanych z przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi

ze środków KFM takich jak :

Prowadzenie eksploatacji obiektów własnych:

Budynek 12-rodzinny przy ul. Daszyńskiego 7,

Budynek 22-rodzinny przy ul. Kilińskiego 4,

Budynek 26-rodzinny przy ul. Żeromskiego 23

( 60 mieszkań o łącznej powierzchni 2.734,37 m², 8 garaży o łącznej powierzchni 147,33 m² oraz dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 96,82 m ²).

  1. Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Bosej 4 w Chodzieży z udziałem własnym

W budynku tym na parterze usytuowana jest nowa siedziba Spółki ChTBS o powierzchni użytkowej :

– na parterze Biura : 130,33 m2

– w piwnicy Archiwum + Sala Zebrań : 61,83 m2

– w piwnicy pomieszczenia socjalne : 28,46 m2

Razem powierzchnia Siedziby Spółki ChTBS = 220,62 m2

3. Administrowanie 8 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 839,71 m² na terenie

Miasta Chodzieży [ 7 lokali zlokalizowanymi w budynkach Wspólnot , którymi zarządzamy i 1 lokal znajduje się w budynku Wspólnoty zarządzanej przez innego Zarządcę .

4. Sprawowanie na podstawie umów cywilno-prawnych funkcji zarządcy

nieruchomości wspólnych dla 107 Wspólnot Mieszkaniowych w mieście Chodzieży

  1. Administrowanie Domem Przedpogrzebowym w Chodzieży przy ul. Jagiełły.

  2. Pozostała działalność – konserwatorzy zapewniający pogotowie techniczne na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na budynkach własnych ChTBS.

 

 

ADMINISTROWANIE DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM W CHODZIEŻ PRZY ULICY JAGIEŁŁY

Uchwałą Nr XXXIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 stycznia 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki w postaci prawa własności działki o nr geodezyjnym 2026/3 o powierzchni 2.887 m2 o wartości 66.690 zł. oraz prawa własności obiektu znajdującego się na tej działce o wartości : 422.400 zł ( 704 udziały)

Spółka objęła powyższe udziały w dniu 26 kwietnia 2006 r.

Od 2010 roku realizujemy zadanie polegające na dzierżawieniu gruntu pod zlokalizowany pawilon na terenie Górnej Kaplicy ze sprzedażą zniczy i kwiatów w sposób stały . Okazjonalnie w okresie Święta Zmarłych dzierżawimy grunt pod stragany ze sprzedażą zniczy i kwiatów .

W związku z tym , że Spółka nie prowadzi obecnie żadnych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego , Zarząd Spółki podjął decyzję o zainwestowaniu zgromadzonych środków pieniężnych w remont budynku Domu Przedpogrzebowego z modernizacją pomieszczeń usługowych . Modernizacja będzie obejmować pomieszczenie Sali Ceremonialnej pod kątem jej powiększenia i przygotowania do przeprowadzania nabożeństw żałobnych dla małych i średnich ceremonii pogrzebowych .

Trwają przygotowania do wykonania Dokumentacji Projektowej , która będzie podstawą do oszacowania kosztów zadania oraz do wystąpienia o pozwolenie na budowę . 

Zarząd Spółki wykonana Dokumentację Projektową własnym staraniem ponieważ posiada uprawnienia w tym zakresie oraz przedstawi kosztorys inwestorski na wykonanie zadania na posiedzeniu Rady Nadzorczej do zaopiniowania a Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia i realizacji .


 

WYNIKI EKONOMICZNE SPÓŁKI ZA ROK 2015

 

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą :

AKTYWA

A. Aktywa trwałe: 8 458 157,55 zł.

B. Aktywa obrotowe: 1 316 635,49 .

PASYWA

Kapitał własny: 4 556 214,60 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 5 218 578,44  zł.

W roku 2015 Spółka uzyskała przychody netto w kwocie : 1 245 983,56 . 

Koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły : 1 168 400,83 zł.

Rachunek zysków, strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazuje, że Spółka osiągnęła:

Zysk brutto w wysokości :  14 029,78 zł

Zysk netto w wysokości :    6 051,78 zł

Podatek dochodowy : 7 978,00 zł

Szczegółowe rozliczenia przedstawia sprawozdanie finansowe Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. natomiast analizę finansów Spółki przeprowadziła Pani Helena Ogonowska – Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUDYT” z Piły, w której to analizie pod tytułem : „ Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 64-800 Chodzież ul Bosa 4E „ - zawarła Ona wszystkie aspekty dotyczące kondycji naszej firmy oraz stosowania zasad o rachunkowości zgodnie z ustawami a także pod względem przechowywania danych księgowych . 

Prezes Zarządu,

Grażyna Nowicka