PRZETARG – BUDYNEK MIESZKALNY BOSA 4 W CHODZIEŻY. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, 03.01.2012 r.

Chodzieskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, II etap: roboty wykończeniowe w stanie deweloperskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu:

 

Oferta najkorzystniejsza:

  1. Przedsiębiorstwo Budowlane „BETPOL” Donowski, Wysocki – spółka jawna, ul. Piotra Skargi 57, 64-980 Trzcianka

Oferta nr 2 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena 63,00 pkt, w kryterium termin realizacji zamówienia 30,00 pkt.- RAZEM: 93,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz jego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Pozostałe firmy, które spełniły określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w SIWZ:

  1. P.B.U.H. „MURBET” sp. z o.o., ul. Korczaka 16A, 62-800 Kalisz

Oferta nr 1 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena 70,00 pkt, w kryterium termin realizacji zamówienia 22,00 pkt.- RAZEM: 92,00 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana, z wykonawcą którego oferta jest najkorzystniejsza, w terminie określonym w ww. art. tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.