CHTBS Chodzież
Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Home

Oświadczenie o tytule prawnym

 

………………………………………………………………………. Chodzież, ……………………………………….

/Imię i Nazwisko/

 

Ul. ……………………………………/……………..

/nr lokalu/

64-800 Chodzież

 

Tel. kontaktowy………………………………………………………….

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Oświadczam, że:

  • * nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Tytułu takiego nie posiada również żaden z członków mojego gospodarstwa domowego,
  • * posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego

………………………………………………………………………………………………………………

/adres, rodzaj tytułu prawnego, od kiedy, właściciel,/

 

……………………………………………………………………………………………………………..

  • * tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego posiadają następujący członkowie mojego gospodarstwa domowego:

 

1……………………………………………………………………………………………………………

/imię nazwisko, adres, rodzaj tytułu prawnego, od kiedy, właściciel/

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2……………………………………………………………………………………………………………

/imię nazwisko, adres, rodzaj tytułu prawnego, od kiedy, właściciel/

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

……………………………………..

/czytelny podpis/

 

Objaśnienia:

  1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego ma miejsce gdy składający oświadczenia lub członek jego gospodarstwa domowego jest właścicielem, współwłaścicielem lub głównym najemcą lokalu.
  2. Nazwę właściciela lokalu należy podać gdy osoba oświadczająca jest głównym najemcą.

 <<-powrót