KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW CHTBS SPÓŁKA Z O.O. W CHODZIEŻY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

KOMUNIKAT KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW CHTBS SP. Z O.O. RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 • Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież,
 1. Bosa 4 E, numer wpisu do KRS: 0000091504, numer REGON: 570862830, numer NIP: 764-22-01-229 jest

Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie weszło wskutek wykonywania swoich statutowych zadań, w tym realizowania zawartych z Państwem umów i czynności przedumownych, obsługą operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.

 • ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu wykonania obowiązków ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży określonych przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 6 ust.1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu marketingu usług własnych ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży oraz promowania działalności Towarzystwa, jego usług i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z naszą Spółką umowami oraz potencjalnych klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu

Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach administrowanych przez ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży, w tym poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego na obszarach i w miejscach oznaczonych tablicami informacyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w wymagających tego przypadkach ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (np. w odniesieniu do przetwarzania informacji o prywatnych numerach telefonów i adresach e-mail), z zastrzeżeniem możliwości łatwego wycofania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W wymagających tego przypadkach Towarzystwo ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży, w tym profilowaniu.
 • Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
 • Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży narusza przepisy RODO.
 • Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

 • ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

   telefonicznie: (67) 28 29 887

   drogą elektroniczną: sekretariat@chtbs.pl

   osobiście w siedzibie Spółki – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

 

Prezes Zarządu ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży