CHTBS Chodzież
Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Home

RODO: KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ TOWARZYSTWO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ TOWARZYSTWO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Towarzystwo dysponuje, że:

1) Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Bosa 4 E jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Towarzystwo, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Administratora Danych dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Towarzystwo ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

a) wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez Towarzystwo,

b) marketing usług własnych Towarzystwa oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,

c) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży, w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Towarzystwo przetwarza przysługują prawa:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) danych,

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Towarzystwa.

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Towarzystwem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

8) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) W ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

a) telefonicznie: (67) 282 76 55

b) drogą elektroniczną: sekretariat@chtbs.pl

c) osobiście w siedzibie Towarzystwa.

Prezes Zarządu

ChTBS Spółka z o.o. w Chodzieży<<-powrót