CHTBS Chodzież
Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Home

Pełnomocnictwo na zebrania Wpólnot Mieszkaniowych

 

 

___________________________

imię i nazwisko

 

___________________________

Adres

 

___________________________

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

 

Upoważniam Panią/Pana __________________________________________,

 

zam. w _______________________, przy ul. ______________________________,

 

legitym. się dowodem osobistym seria_______, nr ________________________

 

do reprezentowania mnie na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy

 

ul. _______________________________________ w dniu __________________

 

oraz do głosowania w moim imieniu nad uchwałami właścicieli lokali i innych sprawach związanych z przebiegiem zebrania.

 

 

 

___________________

podpis właściciela

 <<-powrót